Vyberte stránku

Statut

Předpisy internetového obchodu

 

§ 1 Úvodní ustanovení

 

Internetový obchod Gemmologia, dostupný na https://gemmologia.eu/sklep/, provozuje Polski Instytut Gemmologiczny Sp. z o.o. KRS: 0000834276, NIP: 7123400580
Tyto předpisy jsou určeny spotřebitelům i podnikatelům využívajícím obchod a definují pravidla pro používání internetového obchodu, jakož i pravidla a postup pro uzavírání prodejních smluv se zákazníkem na dálku prostřednictvím obchodu.

§ 2 Definice

 

Spotřebitel – fyzická osoba uzavírající s Prodávajícím v rámci Obchodu smlouvu, jejíž předmět přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.
Prodávající – Polski Instytut Gemmologiczny Sp. z o.o. KRS: 0000834276, NIP: 7123400580
Zákazník – jakýkoli subjekt nakupující prostřednictvím Obchodu.
Podnikatel – fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka, která není právnickou osobou, jejíž samostatný zákon přiznává způsobilost k právním úkonům a vykonává svým jménem ekonomickou činnost, která využívá Obchod.
Obchod – internetový obchod provozovaný prodávajícím na internetové adrese https://gemmologia.eu/sklep/
Smlouva na dálku – smlouva uzavřená se zákazníkem jako součást organizovaného systému uzavírání smluv na dálku (jako součást Obchodu), bez současné fyzické přítomnosti stran, s výhradním použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku až do a včetně uzavření smlouvy.
Předpisy – tyto předpisy Store.
Objednávka – prohlášení zákazníka o vůli podané prostřednictvím objednávkového formuláře zaměřené přímo na uzavření smlouvy o prodeji produktu nebo produktů s prodávajícím.
Účet – zákaznický účet v Obchodě, obsahuje údaje poskytnuté zákazníkem a informace o objednávkách, které v obchodě zadal.
Registrační formulář – formulář dostupný v Obchodě, který vám umožní vytvořit si Účet.
Objednávkový formulář – interaktivní formulář dostupný v obchodě, který vám umožňuje zadat objednávku, zejména přidáním produktů do košíku a definováním podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu dodání a platby.
Košík – prvek softwaru Obchodu, ve kterém jsou viditelné Produkty vybrané k nákupu, a je také možné určit a upravit údaje Objednávky, zejména množství produktů.
Produkt – movitá věc / služba dostupná v Obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
Kupní smlouva – kupní smlouva na produkt uzavřená nebo uzavřená mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupní smlouvou se také rozumí – podle vlastností Produktu – smlouva o poskytování služeb a smlouva na konkrétní dílo.

 

§ 3 Kontakt s obchodem

 

Adresa prodávajícího: ul. Turkusowa 1 A, 20-572 Lublin
E-mailová adresa prodávajícího: kontakt@gemmologia.eu
Telefonní číslo prodávajícího: 690 012 996
Číslo bankovního účtu prodávajícího – uvedeno v údajích společnosti
Zákazník může s Prodávajícím komunikovat pomocí adres a telefonních čísel uvedených v tomto odstavci.
Zákazník může telefonicky komunikovat s prodávajícím mezi 10.00-17.30

 

§ 4 Technické požadavky

 

Chcete -li obchod používat, včetně prohlížení sortimentu obchodu a zadávání objednávek produktů, musíte:

koncové zařízení s přístupem na internet a webovým prohlížečem jako např

Internet Explorer, Chrome, Opera, Firefox, Safari,

aktivní e-mailový účet (e-mail),
povolené cookies,
FlashPlayer nainstalován.

 

§ 5 Obecné informace

 

Prodávající v plném rozsahu povoleném zákonem nenese odpovědnost za jakékoli narušení, včetně přerušení fungování Obchodu, způsobeného vyšší mocí, protiprávním jednáním třetích stran nebo nekompatibilitou internetového obchodu s technickou infrastrukturou Zákazníka.
Zobrazení sortimentu obchodu nevyžaduje vytvoření účtu. Zadávání objednávek Zákazníkem na Produkty v sortimentu Obchodu je možné buď po vytvoření Účtu v souladu s ustanovením § 6 Předpisů, nebo poskytnutím nezbytných osobních a adresních údajů umožňujících dokončení Objednávky bez vytvoření Účtu.
Ceny uvedené v obchodě jsou uvedeny v polských zlotých a jsou brutto cenami (včetně DPH).
Konečná (konečná) částka, kterou má zákazník zaplatit, se skládá z ceny za produkt a nákladů na doručení (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby), o kterých je zákazník informován na webových stránkách obchodu při zadávání objednávky , a to i při projevu vůle být vázán kupní smlouvou.
Pokud povaha předmětu smlouvy neumožňuje, soudě rozumně, vypočítat konečnou (konečnou) cenu předem, informace o způsobu, jakým bude cena vypočítána, jakož i poplatky za dopravu, dodání, poštovní služby a další náklady, budou poskytnuty v Obchodě v popisu produktu.

 

§ 6 Vytvoření účtu v obchodě

 

Aby Vytvořte si účet v obchodě, vyplňte registrační formulář. Je nutné uvést následující údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.
Vytvoření účtu v obchodě je zdarma.
Přihlášení k účtu se provádí zadáním přihlašovacího jména a hesla nastaveného v registračním formuláři.
Zákazník může kdykoli, bez udání důvodu a bez jakýchkoli poplatků, smazat Účet zasláním příslušné žádosti Prodávajícímu, zejména prostřednictvím e-mailu nebo písemně na adresy uvedené v § 3.

 

§ 7 Pravidla pro podávání objednávek

 

Chcete -li zadat objednávku:

přihlaste se do Obchodu (volitelně);
vyberte produkt, který je předmětem objednávky, a poté klikněte na tlačítko „Přidat do košíku“ (nebo ekvivalent);
přihlaste se nebo použijte možnost zadání Objednávky bez registrace;
pokud byla vybrána možnost zadání objednávky bez registrace – vyplňte objednávkový formulář zadáním údajů o příjemci objednávky a adrese, na kterou má být produkt doručen, vyberte typ zásilky (způsob doručení produktu) ), zadejte fakturační údaje, pokud se liší od údajů příjemce,
klikněte na tlačítko „Objednat a zaplatit“ / klikněte na tlačítko „Objednat a zaplatit“ a objednávku potvrďte kliknutím na odkaz zaslaný v e-mailu,
vyberte jednu z dostupných platebních metod a v závislosti na způsobu platby uhraďte objednávku ve stanovené lhůtě podle § 8 bodu 3.

 

§ 8 Nabízené způsoby dodání a platby

 

Zákazník může použít následující způsoby dodání nebo vyzvednutí objednaného produktu:
Doručení kurýrem
Osobní odběr možný po předchozím kontaktu
Zákazník může použít následující platební metody:
Dobírka
Platba bankovním převodem na účet Prodávajícího
Elektronické platby
Podrobné informace o způsobech doručení a přijatelných platebních metodách lze nalézt na webových stránkách Obchodu.

 

§ 9 Plnění kupní smlouvy

 

K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází poté, co zákazník zadal objednávku pomocí objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s § 7 předpisů.
Po zadání objednávky prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a současně přijme objednávku k provedení. Potvrzení přijetí objednávky a její přijetí k realizaci probíhá zasláním zákazníkovi příslušného e-mailu na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou při zadávání objednávky, která obsahuje alespoň prohlášení prodávajícího o přijetí objednávky a jejím přijetí za realizaci a potvrzení uzavření kupní smlouvy. Po obdržení výše uvedeného e-mailu zákazníkem je mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřena kupní smlouva.
Pokud si zákazník zvolí: platbu bankovním převodem, elektronickou platbu, je zákazník povinen provést platbu do 2 kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy – v opačném případě bude objednávka zrušena.
Pokud si zákazník zvolil jiný způsob doručení než osobní odběr, bude produkt odeslán prodávajícím ve lhůtě uvedené v jeho popisu (s výhradou odstavce 5 tohoto odstavce) způsobem, který si zákazník zvolil při zadávání objednávky.
Počátek doby dodání Produktu Zákazníkovi se počítá následovně: Pokud si Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, platba – ode dne připsání bankovního účtu Prodávajícího.
Pokud se zákazník rozhodne vyzvednout produkt osobně, bude produkt připraven k vyzvednutí zákazníkem ve lhůtě uvedené v popisu produktu. Zákazník bude prodávajícím dodatečně informován o připravenosti produktu k vyzvednutí zasláním příslušného e-mailu na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou při zadávání objednávky.
V případě objednání Produktů s odlišnými podmínkami připravenosti k vyzvednutí má Zákazník možnost Produkty sbírat po částech (v závislosti na jejich připravenosti k vyzvednutí) nebo po dokončení celé objednávky vyzvednout všechny Produkty.
Počátek doby připravenosti Produktu k vyzvednutí Zákazníkem se počítá následovně:
Pokud si zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronické platby – ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího.
Pokud si zákazník zvolí způsob hotovosti při osobním vyzvednutí – ode dne uzavření kupní smlouvy. Dodání produktu probíhá pouze v Polsku.
Doručení Produktu Zákazníkovi je splatné, nestanoví -li Kupní smlouva jinak.
Náklady na dodání produktu (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) jsou zákazníkovi uvedeny na webových stránkách internetového obchodu na kartě „Náklady na doručení“ a při zadávání objednávky, včetně případů, kdy zákazník projeví vůli být vázán prodejem Dohoda.
Osobní odběr Produktu Zákazníkem je bezplatný.

 

§ 10 Právo na odstoupení od smlouvy

 

Spotřebitel může do 14 dnů na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu.
Běh časového limitu uvedeného v sek. 1 začíná dodáním Produktu Spotřebiteli nebo jiné osobě než jím určenému přepravci.
Spotřebitel může od Smlouvy odstoupit předložením prohlášení o odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Ke splnění lhůty pro odstoupení od Smlouvy stačí, aby Spotřebitel odeslal prohlášení před uplynutím této lhůty.
Prohlášení lze zaslat elektronicky zasláním prohlášení na e -mailovou adresu prodávajícího – kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v § 3. Prohlášení lze také podat na formuláři, jehož vzor je přiložen jako příloha 1 těchto předpisů a příloha zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele, ale není to povinné.
Pokud spotřebitel odešle prohlášení e-mailem, prodávající neprodleně zašle spotřebiteli na e-mailovou adresu uvedenou v potvrzení spotřebitele o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.
Důsledky odstoupení od Smlouvy:
V případě odstoupení od smlouvy na dálku se tato dohoda považuje za neplatnou.
V případě odstoupení od Smlouvy vrátí Prodávající Spotřebiteli neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od Smlouvy, veškeré platby, které provedl, včetně nákladů na dodání zboží, kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného Spotřebitelem. jiný než nejlevnější standardní způsob dodání nabízený Prodávajícím.
Náhradu provede prodávající pomocí stejných platebních metod, jaké použil spotřebitel při původní transakci, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným řešením, které pro něj nepředstavuje žádné náklady.
Prodávající může zadržet náhradu až do obdržení produktu zpět nebo do doby, než mu bude předložen důkaz o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.
Spotřebitel by měl vrátit výrobek na adresu prodávajícího uvedenou v těchto předpisech okamžitě, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy informoval prodávajícího o odstoupení od smlouvy. Lhůta bude dodržena, pokud spotřebitel odešle produkt zpět do 14 dnů.
Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Produktu, včetně nákladů na vrácení Produktu, pokud vzhledem k jeho povaze nebylo možné Zboží vrátit běžnou poštou.
Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty Produktu vyplývající z jeho používání jiným způsobem, než jaký byl nezbytný k určení povahy, vlastností a fungování Produktu.
Pokud jej vzhledem k povaze Produktu nelze vrátit běžnou poštou, budou informace o tomto, jakož i o nákladech na vrácení Produktu, zahrnuty v popisu Produktu v Obchodě.
Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nemá vůči Spotřebiteli nárok ve vztahu ke Smlouvě:

ve kterém je předmětem služby zboží dodané v zapečetěném obalu, které po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, pokud byl balíček otevřen po dodání,
u kterého je předmětem služby zboží s krátkým datem spotřeby,
za poskytování služeb, pokud Prodávající plně vykonal službu s výslovným souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že poté, co Prodávající službu splní, ztratí právo odstoupit od Smlouvy ,
v nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž Prodávající nemá žádnou kontrolu a ke kterým může dojít před termínem odstoupení od Smlouvy,
u nichž jsou předmětem služby položky, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými položkami,

 

§ 11 Stížnosti a záruka

 

Kupní smlouva se vztahuje na nové produkty.
V případě vady zboží zakoupeného u Prodávajícího má Zákazník právo na reklamaci na základě ustanovení o záruce v občanském zákoníku.
V případě vady zboží zakoupeného u Prodávajícího má Zákazník právo na reklamaci na základě ustanovení o záruce v občanském zákoníku. Pokud je klientem podnikatel, strany vylučují odpovědnost vyplývající ze záruky.
Stížnost je třeba podat písemně nebo elektronicky na adresy Prodávajícího uvedené v těchto Pravidlech.
Prodávající odpoví na stížnost okamžitě, nejpozději do 14 dnů, a pokud tak neučiní v této lhůtě, má se za to, že žádost zákazníka byla považována za oprávněnou.
Prodávající odpoví na stížnost okamžitě, a pokud je zákazník spotřebitelem – nejpozději do 14 dnů. Pokud je zákazník spotřebitelem a prodávající na reklamaci neodpoví do 14 dnů, má se za to, že žádost zákazníka byla považována za oprávněnou
Zboží vrácené v rámci reklamačního řádu č lze zaslat na adresu uvedenou v § 3 těchto předpisů.

 

§ 12 Mimosoudní způsoby řešení stížností a nápravy

 

Podrobné informace o možnosti spotřebitele využívat mimosoudní prostředky vyřizování stížností a nápravy, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na úřadech a na webových stránkách ombudsmanů poviatských (městských) spotřebitelů, sociálních organizací, jejichž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitele, vojvodské inspektoráty inspekce Handlowa a na následující internetové adresy Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Spotřebitel má následující příkladné možnosti využití mimosoudních prostředků řešení stížností a nápravy:
Spotřebitel je oprávněn obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud uvedený v čl. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (věstník zákonů z roku 2014, bod 148, ve znění pozdějších předpisů), se žádostí o urovnání sporu vyplývajícího ze Smlouvy uzavřené s Prodávajícím.
Spotřebitel je oprávněn obrátit se na provinčního inspektora obchodní inspekce v souladu s čl. 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (věstník zákonů z roku 2014, bod 148, ve znění pozdějších předpisů), se žádostí o zahájení mediačního řízení ohledně smírného řešení sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím.
Spotřebitel může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi ním a Prodávajícím, a to také pomocí bezplatné pomoci poviatského (obecního) ombudsmana pro spotřebitele nebo sociální organizace, jejíž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (včetně Federace spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů) .

 

§ 13 Osobní údaje v internetovém obchodě

 

Správcem osobních údajů zákazníků shromážděných prostřednictvím internetového obchodu je prodávající.
Osobní údaje zákazníků shromážděné správcem prostřednictvím online obchodu jsou shromažďovány za účelem realizace kupní smlouvy, a pokud zákazník souhlasí – také pro marketingové účely.
Příjemci osobních údajů zákazníků online obchodu mohou být:
V případě zákazníka, který využívá internetový obchod se způsobem doručení poštou nebo kurýrem, poskytne správce shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému přepravci nebo zprostředkovateli provádějícímu zásilku na žádost správce.
V případě zákazníka, který využívá internetový obchod se způsobem elektronických plateb nebo s platební kartou, poskytne správce shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému subjektu obsluhujícímu výše uvedené platby v internetovém obchodě.
Zákazník má právo přístupu ke svým údajům a jejich opravu.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale neposkytnutí osobních údajů uvedených v Pravidlech nezbytných k uzavření kupní smlouvy má za následek nemožnost uzavřít tuto smlouvu.

 

§ 14 Závěrečná ustanovení

 

Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se uzavírají v polštině.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Pravidel z důležitých důvodů, tj. Ze změn v zákonech, změn v platebních a dodacích metodách – v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují implementaci ustanovení těchto Pravidel. O každé změně bude Prodávající informovat Zákazníka nejméně 7 dní předem.
Ve věcech, na které se nevztahují tato nařízení, se použijí obecně použitelná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník; zákon o poskytování elektronických služeb; zákon o právech spotřebitelů, zákon o ochraně osobních údajů.
Zákazník má právo použít mimosoudní prostředky k vyřizování stížností a nápravy. Za tímto účelem může podat stížnost prostřednictvím internetové platformy EU ODR, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

0
    0
    Váš košík
    Váš nákupní košík je prázdnýVraťte se do shop